Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Brudd på kvoteregelen

Det vil bli regnet som brudd på kvoten hvis det samlet sett er ansatt for mange arbeidstakere på generelt grunnlag i virksomheten (over 15 %). 

Selv om arbeidsgiver bryter kvoten, vil arbeidstaker som hovedregel ikke ha krav på fast ansettelse. Men foreligger det «særlige grunner», vil retten likevel kunne avsi dom på fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-11 (1). Det gjelder i typiske misbrukstilfeller, hvor arbeidsgiver for eksempel systematisk og over lengre tid har overtrådt kvoteregelen.

Det er den arbeidstakeren som blir ansatt på det tidspunktet kvoten brytes, som eventuelt kan sette frem krav etter arbeidsmiljøloven § 14-11.

Pålegg fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med at virksomheten ikke bryter kvotereglene. Overstiges grensen, kan Arbeidstilsynet gi pålegg til arbeidsgiver om å komme seg under kvoten igjen.

I en slik situasjon må de arbeidstakerne som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag ansettes fast eller sies opp, hvis det er grunnlag for det.

Arbeidstilsynets myndighet omfatter ikke lovlighetskontroll av midlertidige ansettelser.
 

Erstatning
Ved brudd på kvotereglene, kan det etter omstendighetene være aktuelt med erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap etter arbeidsmiljøloven § 14-11 (2), jamfør § 15-12 (2).