Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Karantenens virkeområde og arbeidets art

Karantenen går ut på at det ikke er adgang til å ansette noen på generelt grunnlag for å utføre «arbeidsoppgaver av samme art».

Er det ønskelig å ansette noen etter bokstav f når det er karantene på en stilling, må arbeidsgiver derfor vurdere hvorvidt den nye stillingen er av «samme art» som den stillingen det er karantene på.

«Samme art»
Hva som ligger i begrepet «samme art» må vurderes konkret. Kjernen i vurderingen er de arbeidsoppgavene som faktisk ble utført i den stillingen det er karantene på. Oppgaver det ville vært naturlig å pålegge den midlertidig ansatte, og som er av artsmessig samme karakter, vil også være arbeid av «samme art».

Når på døgnet arbeidet utføres vil normalt ikke bety noe, men er arbeidet organisert svært ulikt alt etter når på døgnet man arbeider, vil det kunne være et moment av betydning.

Andre momenter i vurderingen vil være ansvar og stillingsnivå, herunder utdannelse og kompetanse. En sykepleier vil for eksempel normalt ha andre arbeidsoppgaver enn en hjelpepleier, noe som taler i retning av at disse stillingene representerer arbeid av ulik art. Arbeidstakere med lik kompetanse kan også utføre arbeid av ulik art. En sykepleier i en overordnet lederstilling vil som oftest ha andre oppgaver enn en sykepleier uten lederansvar.

Karantenens virkeområde – «innenfor virksomheten»
Karantenen gjelder for arbeid av samme art innenfor virksomheten. Hovedregelen er at det her er snakk om den juridiske enheten.

Karantenen kan også avgrenses organisatorisk til mindre enheter eller avdelinger. Det er da et vilkår at enheten har minst 50 ansatte, er avgrenset organisatorisk og har en realitet over tid. Er disse vilkårene oppfylt, kan enheten vurderes isolert, og resten av virksomheten vurderes for seg når det gjelder hvor langt karantenen rekker.