Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Kvoteregelen

Bruken av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag er begrenset av kvoteregler. Kvoten setter en øvre grense for antall arbeidstakere som totalt kan være ansatt på generelt grunnlag i virksomheten. 

Den øvre grense for antall arbeidstakere som totalt kan være ansatt på generelt grunnlag, er 15 % eller minimum 1 arbeidstaker. Sistnevnte tilfelle er av betydning i små virksomheter, nærmere bestemt ved 6 eller færre ansatte.

Når kvoten skal beregnes tas det utgangspunkt i antall arbeidstakere som er ansatt på generelt grunnlag. Det er med andre ord ikke av betydning i denne vurderingen om de aktuelle arbeidstakerne har arbeidsoppgaver av samme art eller ikke. Det avgjørende er hvor mange i virksomheten som er ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 f).

Hvem tilhører «virksomheten»?
Det tas utgangspunkt i antall arbeidstakere ansatt i virksomheten. Det vil si heltids- og deltidsansatte, fast ansatte og midlertidige arbeidstakere.

Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere faller utenfor beregningen. Det gjør også arbeidstakere som er i permisjon. Men er det ansatt vikar for arbeidstaker i permisjon, skal vikaren telle med i beregningen.
 

Beregningstidspunktet
Beregningen av kvoten skal foretas på tidspunktet for ansettelse av den enkelte arbeidstaker. Svingninger i bemanningen vil dermed ikke påvirke kvoteberegningen i det enkelte tilfellet.

Arbeidsgiver må ta stilling til antallet arbeidstakere i virksomheten hver gang det ansettes noen på generelt grunnlag.