Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Deltidsansatt arbeidstaker som jevnlig har jobbet mer enn avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne 12-månedersperioden.

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om kravet til «jevnlig» merarbeid er oppfylt. Man må da se på merarbeidets hyppighet og omfang. Poenget er at arbeidet samlet sett skal fremstå som en etablert praksis i den aktuelle 12-månedersperioden. 

 
Med mindre noe annet blir avtalt, må arbeidstakeren som krever økt stillingsprosent finne seg i å ta ut stillingsutvidelsen som tilsvarer det reelle merarbeidet. Innholdet i stillingen skal også tilsvare innholdet i det merarbeidet som er utført i den aktuelle perioden, eksempelvis når det gjelder arbeidstid og -sted. 

Plassering av arbeidstid og arbeidssted skal også tilsvare innholdet i det merarbeidet arbeidstaker faktisk har utført i den aktuelle perioden. Har merarbeidet vært utført på et eller flere steder/avdelinger enn der arbeidstaker har sitt hovedarbeidssted, må den deltidsansatte akseptere at arbeidsgiver fortsatt velger å bruke vedkommende på ulike steder eller avdelinger i virksomheten. 

 
Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid vil ikke gjelde hvis arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten ikke har behov for merarbeidet i tiden framover.  
 
Oppstår det en tvist om retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda til avgjørelse.