Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Endringer i læreforholdet

En opplæringskontrakt mellom lærekandidaten og lærebedriften kan i løpet av kontraktstiden endres til en ordinær lærekontrakt med fagbrev eller svennebrev som mål.
 
Motsatt kan også en lærekontrakt mellom en lærling og lærebedrift i løpet av kontraktstiden endres til en opplæringskontrakt med kompetanseprøve som mål.
 
Fylkeskommunen må samtykke for at endringen skal kunne skje.
 
Samtykker fylkeskommunen, kan læretiden også avbrytes i forbindelse med permisjon.
 
Ellers kan læretiden avbrytes når
  • lærebedriften stanser
  • lærebedriften ikke lenger fyller vilkårene for godkjenning etter fagopplæringsloven
  • fylkeskommunen mener at opplæringen ikke er tilfredsstillende.
Fylkeskommunen skal i slike tilfeller hjelpe lærlingene/lærekandidatene med å finne en ny lærebedrift for resten av læretiden. Er det ikke mulig å skaffe læreplass, skal fylkeskommunen medvirke til at lærlingen får fullført opplæringen fram til ny fagprøve på skolen.

Ny lærbedrift trer inn i den tidligere lærebedriftens kontrakt. Læretiden i den nye lærebedriften kan forlenges med inntil ett år hvis det viser seg at lærlingen tidligere har fått mangelfull opplæring. Forlengelse av læretid krever samtykke fra fylkeskommunen.