Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Lærebedrift

Lærebedrifter er bedrifter som er godkjent etter loven og som er
  • enkeltbedrift
  • sammenslutning
  • offentlig etat eller institusjon
  • opplæringskontor* eller
  • opplæringsring**
Virksomheten må kunne gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen og ha en fagperson som står for opplæringen (faglig leder). Det må utvikles en intern plan for opplæringen som tilfredsstiller kravene i opplæringsplanen.

Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Godkjenning gis for hvert enkelt fag lærebedriften skal kunne ha lærling i.

*Et opplæringskontor er et organ for samarbeid mellom bedrifter om opplæring der det blir opprettet en juridisk person som er kontraktspart for lærlingene eller lærekandidatene. Arbeidsgiveransvaret ligger i den bedrift hvor lærlingen eller lærekandidaten til enhver tid er plassert. For å få godkjenning som lærebedrift må de enkelte bedriftene som inngår i opplæringskontoret være godkjent av fylkeskommunen.I tillegg må opplæringskontoret ha vedtekter som fastsetter pliktene til de samarbeidende bedriftene. Vedtektene skal blant annet fastsette rutiner som sikrer at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanene.

** En opplæringsring er et organ for samarbeid mellom minst to bedrifter om opplæring av lærlinger eller lærekandidater. Bedriftene må samlet kunne gi opplæring i samsvar med læreplanene. Lærekontrakt/opplæringskontrakt blir inngått mellom lærlingen/lærekandidaten og den bedriften som skal ha hovedansvaret for opplæringen. For å få godkjenning som lærebedrift må bedriftene i opplæringsringen være godkjente av fylkeskommunen. I tillegg må opplæringsringen ha en avtale som fastsetter pliktene til de samarbeidende bedriftene. I avtalen skal det blant annet være fastsatt rutiner som sikrer at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen.