Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Lærlingeordningen

Alle som fullfører grunnskolen har rett til tre års opplæring som skal lede frem til yrkes- eller studiekompetanse. 

For elever som velger yrkesopplæringsveien vil den siste tiden av fagopplæringen normalt foregå i en lærebedrift. Elevene blir lærlinger, praksisbrevkandidater eller lærekandidater i en virksomhet og kommer inn under opplæringsloven.

Før eleven begynner i virksomheten som lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat vil vedkommende normalt ha gjennomført to års skolegang i form av et grunnkurs og et videregående kurs.

Opplæringen i virksomheten innebærer som hovedregel at det gis ett års fulltidsopplæring i faget. Alternativt kan opplæringen bestå av noe verdiskapning og noe opplæring slik at «læretiden» normalt blir to år.

Lovverk