Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Arbeidsgivers rettigheter og plikter

Arbeidsgiver må sørge for at han oppfyller alle sine plikter overfor lærlingen når det gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, permitteringslønnsloven og eventuelle tariffavtaler, på samme måte som overfor øvrige ansatte.
 
Når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, må ikke lærlingens arbeidstid og eventuelle skoletid til sammen overskride den alminnelige arbeidstid som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

I tillegg skal lærebedriften sørge for at lærlingen og lærekandidaten

  • får opplæring i henhold til læreplanen
  • får den opplæring som er nødvendig for å nå fastsatte mål
  • får fri for å delta i nødvendig skoleopplæring
  • får utarbeidet individuell opplæringsplan, etter opplæringslova § 5-1, dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5
  • meldes opp til den fag-/svenneprøven (gjelder lærlinger) som holdes nærmest læretidens utløp
Overholder ikke lærebedriften sine forpliktelser kan den straffes med bøter dersom den
  • forsømmer sitt opplæringsansvar
  • tilsetter lærling uten å inngå skriftlig lærekontrakt
  • unnlater å forelegge lærekontrakten for yrkesopplæringsnemnda til godkjenning

Se også