Tema

Prøvetid

Relaterte emner

Oppsigelse i prøvetid

I prøvetiden kan arbeidstaker sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.
 
Bestemmelsen gjelder bare dem som har inngått skriftlig avtale om prøvetid. For ansatte som har en muntlig avtale om prøvetid, antas det at lovens alminnelige regler om oppsigelsesvern gjelder.

Et sentralt moment i vurderingen om det er grunnlag for å si opp arbeidstakeren, er om arbeidstaker har fått tilstrekkelig oppfølging og opplæring. Prøvetiden skal brukes til å gi arbeidstaker nødvendige veiledning og opplæring, slik at han blir i stand til å utføre arbeidet på en best mulig og forsvarlig måte. Mangler slik opplæring, og arbeidstaker av den grunn ikke oppnår den faglige dyktighet som han ville fått, kan det etter rettspraksis føre til at oppsigelsen av arbeidstaker ikke anses for å være saklig begrunnet.