Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsmiljølovens formål er sikre arbeidstakere et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Det er ingen tvil om at arbeidsgiver har hovedansvaret for det. For arbeidstaker er det viktig å være klar over at arbeidsmiljøloven pålegger ham en plikt til å medvirke.  

Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Arbeidsmiljøloven § 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
Helt overordnet plikter arbeidstaker å «medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske HMS-arbeid». Plikten følger både av loven, og av internkontrollforskriften. Konkret følger det av loven at arbeidstaker plikter å «delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet»– altså en plikt til å være med og velge verneombud og medlemmer til arbeidsmiljøutvalget.

Plikten vil også kunne omfatte å påta seg slike verv, selv om det klart vil være det beste om de som skal ha slike verv i utgangspunktet har stilt seg til disposisjon ut fra både tillit, kompetanse og engasjement. Arbeidstaker plikter også etter loven å medvirke aktivt ved gjennomføring av de tiltakene som settes i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal med andre ord kunne forvente at alle arbeidstakere bidrar på en konstruktiv måte i arbeidet for det gode arbeidsmiljø.

 
Bestemmelsen lister opp en del konkrete forhold knyttet til hva arbeidstaker plikter å gjøre. Det handler blant annet om å bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet, informere om feil eller mangler som kan skape farlige situasjoner, varsle om trakassering eller diskriminering, og å melde fra til arbeidsgiver når forhold ved arbeidet kan føre til skade eller sykdom.
 
Ansvar for å medvirke i forbindelse med sykdom og oppfølging
Arbeidsgiver skal blant annet utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøter med den sykmeldte på ulike tidspunkter i sykmeldingsperioden. Vi vet at både arbeidsgiver og arbeidstaker fra tid til annen opplever det som krevende å følge dette opp. Det kan handle både om at arbeidstaker ikke ønsker å møte arbeidsgiver på grunn av konflikter eller lignende, eller at det å snakke om arbeidsuførheten i seg selv er vanskelig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.
 
Arbeidsgiver plikter å gjennomføre tiltakene, men arbeidstaker plikter å medvirke slik at mulig tilrettelegging og muligheter for å komme tilbake i jobb blir avklart så tidlig som mulig. Arbeidstaker har medvirkningsplikt, og skal aktivt bidra til og uttale seg om mulig tilrettelegging på arbeidsplassen. Plikten handler både om å komme på møter, bidra med opplysninger, og på andre måter medvirke til at oppfølgingen og tilretteleggingen blir bra, og faktisk fører til at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb.
 

Det er arbeidstaker som kjenner sine begrensninger og sin funksjonsevne best. For at det skal være mulig å legge en god plan for tilbakekomst og tilrettelegging er det avgjørende med åpenhet, samhandling og medvirkning.