Deltidsansatte og ferieavvikling

Kan en deltidsansatt kreve å ta ut like mye ferie som en heltidsansatt? Hvordan beregnes i så fall antallet feriedager for deltidsansatte?
 
Ferielovens utgangspunkt er at alle arbeidstakere har rett på 4 uker + 1 dag ferie. De som har avtalefestet ferie i tillegg, vil ha krav på 5 uker ferie. Verken loven eller de avtalebaserte ferierettighetene skiller mellom hele eller delte stillingsandeler. Det vil si at også en arbeidstaker som jobber i en 20 % stilling vil ha krav på 5 uker ferie. Ved første øyekast kan det se noe rart ut, og mange spør seg om ikke det fører til at de deltidsansatte da får lengre ferie enn heltidsansatte. Svaret er nei. For å forklare det må vi se nærmere på hvordan selve ferien skal avvikles.
 
Intensjonen med ferien er at arbeidstakeren skal sikres 4 eller 5 uker fritid i løpet av ferieåret. En tenker da i utgangspunktet på at ferien skal avvikles i sammenhengende perioder. En deltidsansatt som tar fri en uke, forbruker en uke av sin feriepott (vanligvis 5 feriedager), selv om han bare skulle vært på jobb 2 dager den aktuelle uken. Det loven fokuserer på er altså at arbeidstaker faktisk har fått en uke sammenhengende fritid og derfor har brukt en uke av sin ferie.
 
Uttak av enkeltdager
Noe mer problematisk blir beregningen av brukte feriedager når de skal tas ut som enkeltdager. Tar den deltidsansatte arbeidstakeren ut en og en feriedag, blir spørsmålet hvor mange feriedager vedkommende til sammen har rett på. For arbeidstakere over 60 år er dette lovregulert. Ferieloven § 5 (2) sier blant annet: ”Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke”. For andre arbeidstakere er ikke dette lovregulert, men utgangspunktet må likevel være det samme, altså at den deltidsansatte vil ha rett til så mange fridager som han normalt ville arbeidet hvis han hadde gått på arbeid.
 
Det kan belyses med et par praktiske eksempler: En deltidsansatt arbeider 3 dager i uka. Han tar først ferie i 3 uker og ønsker deretter å ta den 4. uka som enkeltstående fridager. Hvor mange dager fri har han rett på? Vi tar utgangspunkt i at den deltidsansatte vil ha rett til så mange fridager som han normalt ville arbeidet hvis han hadde gått på arbeid, det vil si at arbeidstakeren vil ha rett til 3 dager fri, i tillegg til allerede avviklet ferie, når vedkommende fordeler den 4. ferieuken i enkeltdager.
 
En deltidsansatt har en fast ordning hvor hun jobber et ulikt antall dager fra en uke til en annen. Annenhver uke jobber hun 1 dag, de andre ukene 3 dager. Ønsker hun å ta ut en uke ferie i enkeltdager, hvor mange dager har hun krav på? Her vil det være naturlig å se på hvor mange dager hun jobber i snitt hver uke, det vil si 2 dager. Når en uke ferie skal tas ut i enkeltdager, vil det si at hun har krav på to dager fri.
 
Styringsrett
I praksis ser en at det kan bli diskusjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor mange dager som skal forbrukes i en bestemt situasjon. Det generelle rådet er at partene må snakke sammen for å finne frem til en rimelig løsning. Blir de ikke enige, må arbeidsgiver være klar over sin styringsrett når det gjelder å fastsette ferietidspunkt, og eventuelt bruke den for å forhindre at den deltidsansatte i praksis får lengre (eller kortere) ferie enn det som er lovens intensjon.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.