Hva er allmenngjøring av en tariffavtale?

 
At en tariffavtale allmenngjøres vil si at Tariffnemnda fatter vedtak om at enkelte vilkår i en landsdekkende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den typen avtalen omfatter. Det er kun mulig å allmenngjøre de delene av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår, ifølge allmenngjøringsloven § 6.