Hvordan bør jeg varsle om forhold på arbeidsplassen som er kritikkverdige?

Etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 har alle arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold, som straffbare forhold, mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, brudd på virksomhetens etiske retningslinjer eller brudd på alminnelige etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet.
 
Av bestemmelsens andre ledd følger det at varslingen skal være forsvarlig. Det begrenser ikke din rett til å varsle, men det stiller blant annet krav til måten du varsler på. Det betyr også at du må være i god tro om sannheten i forholdene det er aktuelt å varsle om.

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndighetene eller andre offentlige myndigheter, og å varsle internt via virksomhetens rutiner for varsling. Alle virksomheter med 5 eller flere ansatte må nå ha slike rutiner på plass.

Det er også alltid forsvarlig å melde fra om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen, og om feil og mangler som kan føre til fare for liv og helse. Slike forhold har du dessuten plikt til å melde fra om, ifølge reglene om medvirkningsplikt i arbeidsmiljøloven.