Bedriftsinterne aldersgrenser: Får lovendringen virkning for meg?

På min arbeidsplass er den bedriftsinterne aldersgrensen 67 år, og jeg har fått varsel om at jeg må gå av som følge av min alder. Jeg har hørt at en virksomhet fra og med juli 2015 ikke kan ha en slik aldersgrense som er lavere enn 70 år. Betyr det at jeg kan stå i jobb lenger?
 
Det er riktig at bestemmelsen om bedriftsinterne aldersgrenser i arbeidsmiljøloven § 15-13 a) er endret med virkning fra 1. juli 2015. Det kan likevel ta flere år før lovendringen får virkning i praksis på den enkelte arbeidsplassen. Bedriftsinterne aldersgrenser er bestemt i tariffavtale eller kan følger av annet grunnlag. Lovgiver har derfor laget overgangsregler som tar hensyn til at det tar noe tid å endre disse avtalene eller etablerte ordningene.
 
Følger den bedriftsinterne aldersgrensen av tariffavtale, kan den avtalte aldersgrensen fortsatt gjelde ut avtaleperioden, men maksimalt i 3 år regnet fra 1. juli 2015. Følger den bedriftsinterne aldersgrensen av annet grunnlag, kan denne aldersgrensen legges til grunn i inntil 1 år regnet fra 1. juli 2015. 
 
Lar virksomheten fristen løpe ut uten å foreta seg noe, vil den bedriftsinterne aldersgrensen falle bort, og partene må da forholde seg til lovens hovedregel om 72 års aldersgrense.

Merk at en virksomhet når som helst kan etablere en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, forutsatt at lovens vilkår for å etablere slik aldersgrense er oppfylt.
 
Selv om du fikk varsel om å fratre etter juli 2015, må du altså gå av ved fylte 67 år. Det er fordi arbeidsplassen din fortsatt er omfattet av overgangsreglene og aldersgrensene er dermed ikke endret.