Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ufravikelighet

Reglene om avvikling av ferie i forbindelse med plikttjeneste kan ikke fravikes til skade for arbeidstakeren ved forhåndsavtale.
Bestemmelsen er ikke til hinder for å inngå avtale om annen ferieavvikling enn det loven legger opp til på det tidspunkt hvor plikttjenesten inntrer, men det kan altså ikke inngås avtaler om ferieavvikling på forhånd som er til skade for arbeidstakeren.

Bestemmelsen gjelder både avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og tariffavtale.