Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Forhøyet prosentsats for feriepenger

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett på en ekstra ferieuke.
For denne gruppen forhøyes prosentsatsen for feriepenger med 2,3 prosentpoeng, slik at feriepengene utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget.

For feriepenger med forhøyet prosentsats er det satt et øvre inntektstak. Det skal ikke beregnes forhøyet feriepenger for den del av arbeidsvederlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet.


Begrensningen gjelder kun den forhøyede prosentsatsen på 2,3 og ikke den alminnelige prosentsatsen på 10,2 %.

Ved beregningen skal det regnes med det grunnbeløpet som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret.
Fratrer arbeidstaker i opptjeningsåret, skal det regnes med det grunnbeløpet som gjaldt på fratredelsestidspunktet.

Tariffavtalte feriebestemmelser kan gi rett til en høyere prosentsats enn det ferieloven tilsier. Det gjelder også for forhøyet sats. Arbeidstakere over 60 år som omfattes av den avtalte 5. ferieuken vil for eksempel ha krav på feriepenger fra arbeidsgiver med minst 14,3 % av feriepengegrunnlaget.