Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger av sykepenger

NAV betaler ut feriepenger av sykepenger for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår.
I tillegg kommer de feriepengene arbeidsgiver skal betale av sykepenger i arbeidsgiverperioden som er på 16 kalenderdager.

Feriepenger for sykepenger ytes med 10,2 % av utbetalte sykepenger. Ved beregningen av feriepengene legges de 10 første stønadsukene i opptjeningsåret til grunn. For arbeidstakere som har fylt 59 år innen 1. september i opptjeningsåret, forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng.

NAV betaler ut feriepengene i siste halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret.