Gravid på jobbintervju

Vi får ofte spørsmål, både fra arbeidssøkere og arbeidsgivere, om arbeidsgiver har lov å stille spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Svaret er kort og godt nei. Bestemmelsene som forhindrer arbeidsgivere i å stille spørsmål om graviditet og familieplanlegging finner vi i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Det følger direkte av likestillings- og diskrimineringsloven § 10, siste ledd at ved ansettelse er det aldri tillatt med forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming eller foreldrepermisjon.   

Loven inneholder også en bestemmelse som forbyr arbeidsgiver å stille spørsmål om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn, i forbindelse med en ansettelsesprosess. Det følger av lovens § 30, 1.ledd

Arbeidsgiver kan verken stille arbeidssøker spørsmål om slike forhold direkte, eller innhente slik informasjon på annen måte, for eksempel å spørre felles bekjente om dette.
 
Planer om å få barn
Forbudet omfatter også spørsmål om «familieplanlegging». Av forarbeidene til bestemmelsene følger det at begrepet blant annet omfatter planlagt graviditet eller adopsjon, planlagt uttak av foreldrepermisjon og hvordan en eventuell foreldrepermisjon skal organiseres, for eksempel i form av gradert uttak, eller utsettelse.
 
Gjelder også menn
Forbudet er kjønnsnøytralt, noe som ofte overrasker både for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Det betyr at arbeidsgiver også er avskåret fra å spørre menn om familieplanlegging, adopsjon eller graviditet.
 
Unntak?
Likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller ingen unntak fra forbudet om å spørre om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i en ansettelsesprosess. Diskrimineringsforbudet er med andre ord absolutt. Det kan imidlertid tenkes at unntak fra bestemmelsen kan hjemles i en ulovfestet saklighetsnorm, men det må legges til grunn at det kun vil gjelde i helt spesielle og ekstraordinære tilfeller. 
 
Kan informere selv
Som arbeidssøker har man selv anledning fortelle at man er gravid eller planlegger en familieforøkelse. Loven er således er ikke til hinder for at arbeidssøker selv tar opp dette temaet. I noen sammenhenger vil det være naturlig, for eksempel i forhold til tilrettelegging, men det er ikke slik at arbeidssøker har noen generell informasjonsplikt når det gjelder graviditet, adopsjon eller sine planer om å få barn.