Tema

Systematisk HMS-arbeid

Relaterte emner

Reaksjoner ved brudd på internkontrollforskriften

Ved overtredelse av HMS-lovgivningen kan tilsynsmyndighetene reagere med

  • pålegg
  • tvangsmulkt
  • forurensningsgebyr
  • politianmeldelse

Hvilken lov eller forskrift som er overtrådt, hvor alvorlig overtredelsen er og hvilken type virksomhet det gjelder, har betydning for valg av reaksjon.

Pålegg er en skriftlig ordre til virksomheten om å rette opp forhold som er i strid med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen som er satt, kan tilsynsmyndighetene gi tvangsmulkt.

Tvangsmulkt er et pressmiddel for å få pålegget gjennomført, og virker på liknende måte som for eksempel dagbøter ved forsinket leveranse.

Adgangen til å klage
Virksomhetene har rett til å klage på pålegg, tvangsmulkt og forurensningsgebyr. Tilsynsmyndighetene skal opplyse hvem som er klageinstans i hvert tilfelle.

  • Klagefrister må overholdes. Om nødvendig må det søkes om å få fristen forlenget.