Tema

Lønnens størrelse

Relaterte emner

Prestasjonslønnssystemer

Et prestasjonslønnssystem betyr at lønnen er basert på produsert mengde, antall solgte enheter eller lignende. I tillegg finnes det prestasjonslønnssystemer hvor lønnen framkommer ved at det foretas en oppmåling av det arbeidet som er gjort i etterkant av at arbeidet er sluttført.
De fleste prestasjonslønnssystemer er ordnet slik at de sikrer arbeidstakerne en viss minstelønn per tidsenhet i tillegg til akkorden.

Prestasjonslønnssystemene vil som regel være avtalt gjennom tariffavtale.

Akkordavsavn
Akkordlønn ligger ofte noe over normallønn i størrelse. Arbeidstakere som ikke omfattes av akkorden kan dermed få dårligere lønn enn sine arbeidskolleger. For å bøte på forskjellen, inneholder flere av tariffavtalene regler om at det på visse betingelser skal gis tillegg for akkordavsavn. Akkordavsavn er altså en godtgjørelse til fastlønnede som ikke har eller kan ta akkordarbeid.
Størrelsen på akkordavsavnet fastsettes normalt gjennom skriftlig avtale mellom bedriftens representant og de tillitsvalgte.

Må ivareta hensynet til sikkerheten
Prestasjonslønn fører ofte til at arbeidstaker holder et høyt arbeidstempo. Det kan gå ut over sikkerheten. Lønnssystemene virksomheten benytter må være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Det er presisert i loven. Det betyr at hvis for eksempel akkordavlønning innebærer en uakseptabel sikkerhetsrisiko, vil avlønningsmåten være ulovlig.