Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Hvilke krav dekkes av lønnsgarantien?

Garantien omfatter forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold, inkludert krav på feriepenger og mulige renter og kostnader ved å inndrive slike krav. Bare krav som er prioritert etter dekningslovens regler, omfattes av garantien.

Begrensninger i beløpet
Garantidekningen er begrenset til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det er grunnbeløpet på fristdagen som legges til grunn, som oftest er den dagen da begjæring om konkurs kom inn til tingretten.

Lønnsgarantien dekker krav inntil en måned regnet fra konkursåpningstidspunktet.

I tillegg ligger det visse begrensninger i retten til å kreve dekket omkostninger ved å inndrive kravet. Som hovedregel vil arbeidstaker med fortrinnsberettiget fordring etter dekningslovens regler, være fritatt fra å stille sikkerhet overfor tingretten ved innlevering av konkursbegjæring. Det gjelder likevel ikke når konkurs ikke blir åpnet, enten fordi begjæringen trekkes, eller fordi den avslås. Arbeidstaker som har begjært arbeidsgiver konkurs blir ansvarlig for påløpte gebyrer.

Overdragelse av garantikrav
Overdrar arbeidstaker et garantert krav før konkursåpningen, faller statsgarantien bort.

Det samme gjelder hvis tredjemann før konkursåpningen på annen måte trer inn i krav mot arbeidsgiver etter å ha løst inn eller dekket arbeidstakers krav.