Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Uriktige opplysninger

Å gi uriktige opplysninger eller unnlate å gi nødvendige opplysninger i forbindelse med lønnskrav staten skal dekke, kan straffes med bøter etter lønnsgarantiloven, med mindre forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

Det gjelder når

  • det blir gitt uriktige opplysninger mot bedre vitende
  • vesentlige opplysninger av betydning for rettigheter eller plikter blir fortiet
  • melding eller opplysninger det er gitt pålegg om likevel ikke blir gitt