Når barn og ungdom ansettes

Skal du ansette barn og unge under 18 år, er det bestemmelser i arbeidsmiljøloven det kan være nyttig å ha kjennskap til. Bestemmelsene regulerer både hvilke type jobber denne gruppen arbeidstakerne kan ha, og hvor mye de kan jobbe.

Aldersgrensene i arbeidsmiljøloven varierer med type arbeid. Arbeidsgiver plikter derfor å skaffe seg opplysninger om den ansattes alder.

Må minst være 13 år
Den nedre aldersgrense for å utføre arbeid er 13 år. En som har fylt 13 år kan ansettes for å utføre lettere arbeid, som for eksempel lett kontorarbeid, lett budtjeneste, ombæring eller salg av aviser, oppryddings- og vedlikeholdsarbeid i parker og lignende. Både fysiske og psykiske faktorer må tas i betraktning i vurderingen av om arbeidet er ”lett”. Ansettes barn under 15 år, må arbeidsgiver innhente samtykke fra foreldre.
 
Barn som har fylt 15 år kan ansettes for å utføre noe tyngre arbeid med et større ansvar, men det må være arbeid som ”ikke kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.” Eksempler på det er butikkarbeid, lagerarbeid, kontorarbeid eller lignende.
 
I alle tilfeller hvor det er aktuelt å ansette personer under 18 år, plikter du som arbeidsgiver å risikovurdere arbeidsplassen. Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-1. Risikovurderingen skal inngå som en del av den enkelte virksomhets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver må vurdere risikomomentene overfor den enkelte person under 18 år som skal nyttes i arbeidet.                                                                                                        
 
Arbeidstid
For ansatte under 18 år er det egne regler om arbeidstid, se arbeidsmiljøloven § 11-2.
 
Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
 
Ansatte som er under 15 år eller er skolepliktig kan jobbe inntil 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og inntil 35 timer i uka i undervisningsfrie uker. På dager med undervisning må arbeidstiden ikke overstige 2 timer i døgnet og 12 timer i uken.
 
Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, det vil si som har avsluttet tiårig grunnskole, kan arbeide 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Grensene er absolutte, og overtidsarbeid er ikke tillatt.
 
Arbeidstakere under 18 år skal alltid ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode, mens ansatte under 15 år skal ha minst 14 timer fri mellom hver arbeidsperiode.
 
Det er viktig å merke seg at når arbeidstiden beregnes, skal man ta hensyn til om den ansatte har flere arbeidsgivere. Arbeidsgiver må derfor skaffe seg informasjon om arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere. Arbeidsgiver som sysselsetter 20 arbeidstakere eller flere, plikter å føre lister over unge arbeidstakere. Listen skal blant annet inneholde opplysninger om type arbeid, og lengden på arbeidstakers arbeidstid i virksomheten og hos eventuelle andre arbeidsgivere. Det følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-12.
 
Nattarbeid
Av arbeidsmiljøloven § 11-3, 1. ledd fremgår det at barn som er under 15 år eller er skolepliktige ikke skal arbeide mellom kl. 20.00 og kl. 06.00.
 
Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer i tiden mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. For denne gruppen regnes arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 som nattarbeid, og vil bare være tillatt hvis arbeidets art gjør det nødvendig eller det er et særskilt og tidsavgrenset behov for nattarbeid. Unntak gjelder avisbud som kan starte arbeidet kl. 04.00 om morgenen etter å ha fylt 15 år. Videre kan rengjøringsarbeid utføres fram til kl. 24.00.
 
Pauser
Jobber en ansatt mer enn 5 ½ time om dagen, skal vedkommende ha minst en pause. Pausene skal til sammen være på minst en halv time hvis den daglige arbeidstiden er minst 8 timer. Jobber den ansatte mer enn 8 timer om dagen og ikke kan forlate arbeidsplassen for å ta spisepause, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal spisepausene være betalt.
 
Ferie
Den som er under 18 år og går på skole, skal ha minst 4 uker fritid i året, hvorav minst 2 uker i sommerferien. Som arbeidsgiver kan du bestemme tidspunktet for avvikling av ferie etter at det er drøftet med den ansatte.
 
Arbeidsavtale
Det skal opprettes skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, også de som omtales her. Avtalen er viktig for å sikre både den ansattes og arbeidsgivers rettigheter.
 
I arbeidsforhold av kortere varighet enn 1 måned, skal arbeidsavtale inngås umiddelbart. Ved samlet varighet i mer enn 1 måned, skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest 1 måned etter at arbeidsforholdet begynte. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6 hva arbeidsavtalen skal inneholde.
 
Sluttattest
Alle ansatte har krav på skriftlig sluttattest etter arbeidsmiljøloven § 15-15. Attesten skal som et minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i, og hvor lenge det varte.