Når kan arbeidstaker bruke egenmelding ved sykdom?

Når kan arbeidstaker bruke egenmelding, og hvor mange egenmeldinger kan arbeidstakere ha i løpet av ett år?
 
Opptjeningstid
For å få rett til å bruke egenmelding må arbeidstaker ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst 2 måneder før arbeidsuførheten oppsto. Det følger av folketrygdloven § 8-24, 1. ledd.
 
Retten til å bruke egenmelding gjelder både for arbeidstakere i heltidsarbeid og i deltidsarbeid, både de som arbeider enkelte dager i uken, og de som jobber deltid hver dag.
 
Blir arbeidsforholdet avbrutt i mer enn 2 uker, kan egenmelding først brukes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i 2 måneder. Det betyr at en arbeidstaker som for eksempel tar ulønnet permisjon for å reise på en lengre ferietur ikke kan levere egenmelding før han eller hun har gjenopptatt arbeidet og vært i arbeid i 2 måneder.
 
I utgangspunktet gjelder denne regelen ved alle typer avbrudd i arbeidsforholdet, men det er gitt unntaksbestemmelser for enkelte grupper.
 
Det følger av folketrygdloven § 8-24 andre ledd at egenmelding likevel kan brukes når vedkommende har vært i arbeid i 4 uker etter avbruddet, når avbruddet skyldtes
a)   permittering
b)   permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9 og 12-10.
c)   permisjon etter skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-5, 7-8 og 7-9, eller
d)   militær- eller siviltjeneste.
 
Går arbeidstaker ut i foreldrepermisjon for mer enn 2 uker, regnes slik permisjon som avbrudd i arbeidsforholdet i folketrygdlovens forstand. Arbeidstaker kan da bruke egenmelding 4 uker etter å ha gjenopptatt arbeidet, i stedet for 2 måneder som er hovedregelen.
 
I arbeidsgiverperioden
Egenmelding kan bare benyttes når arbeidsgiver skal dekke sykepengene, det vil si i arbeidsgiverperioden.
 
Når arbeidstaker har fått sykepenger fra arbeidsgiveren i 16 kalenderdager, kan egenmelding ikke brukes før vedkommende har vært i arbeid igjen i 16 sammenhengende kalenderdager, ifølge § 8-19 fjerde ledd.

Eksempler

Eksempel: Arbeidstaker er langtidssykmeldt i 4 måneder. Det er da utbetalt en full arbeidsgiverperiode på 16 dager fra arbeidsgiver før NAV overtar utbetalingen av sykepenger. Arbeidstaker kan da først bruke egenmelding på nytt når han har gjenopptatt arbeidet og vært helt arbeidsfør i 16 dager.
 
Eksempel: Arbeidstaker har vært 50 % sykmeldt i lengre tid slik at en full arbeidsgiverperiode på 16 dager er utbetalt. Nå er han blitt dårligere. Da kan ikke arbeidstaker bruke egenmelding, men må kontakte lege for å få en høyere sykmeldingsgrad. Arbeidstaker kan først bruke egenmelding når han har gjenopptatt arbeidet fullt ut etter arbeidsavtalen, og vært helt arbeidsfør i 16 dager.
I hvor mange dager kan egenmelding benyttes?
Egenmelding kan nyttes for opptil 3 kalenderdager om gangen, se folketrygdloven § 8-24, 4. ledd. Også arbeidsfrie dager tas med når antall kalenderdager beregnes. Har arbeidstakeren sykefravær med egenmelding fredag og fortsatt er syk mandag, regnes både lørdag og søndag med. Arbeidsgiver kan i et slikt tilfelle kreve legeerklæring fra og med mandag hvis arbeidstaker fortsatt er syk. En arbeidsgiver kan gi bedre rettigheter ved å bestemme at arbeidstakeren kan bruke egenmelding ved sykefravær som varer lenger enn 3 dager, men begrenset til 16 dager (arbeidsgiverperioden).  
 
Hvor mange tilfeller kan man ha med egenmelding?
I løpet av de siste 12 månedene kan arbeidstaker ha hatt 4 fravær uten å legge fram legeerklæring. Det følger av folketrygdloven § 8-27. Ved hvert fravær kan inntil 3 egenmeldingsdager nyttes, noe som i praksis betyr at man i løpet av de siste 12 månedene kan være borte fra arbeidet med egenmelding i 3 dager x 4 tilfeller. Det utgjør til sammen 12 dager. Er man bare fraværende 1 eller 2 dager med egenmelding, regnes likevel 1 tilfelle som brukt.
 
Arbeidstaker er syk deler av arbeidsdagen
Det hender at arbeidstaker møter på arbeid for så å gå hjem et par timer senere på grunn av sykdom. I slike tilfeller starter ikke arbeidsgiverperioden før arbeidstaker har vært syk en hel arbeidsdag. Arbeidstaker må da innvilges velferdspermisjon med eller uten lønn denne dagen. Retten til å bruke egenmelding gjelder ifølge loven først fra man har vært syk en hel arbeidsdag. Virksomheter kan ha egne rutiner for å melde fra om fravær også de dagene arbeidstaker bare er syk deler av dagen.