Tema

Uenighet om permisjon

Relaterte emner

Tvisteløsningsnemnda

Noen tvister etter arbeidsmiljøloven kan avgjøres av en egen tvisteløsningsnemnd. På de områdene nemnda har kompetanse til å fatte vedtak nemnda behandle saken før den eventuelt kan bringes inn for en domstol. Tvisteløsningsnemnda er et selvstendig forvaltningsorgan som administrativt er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
 
Tvisteløsningsnemnda behandler saker om
  • rett til utdanningspermisjon
  • rett til andre permisjoner etter arbeidsmiljøloven
  • rett til fleksibel arbeidstid
  • rett til redusert arbeidstid
  • fritak for nattarbeid
  • fritak for overtid og merarbeid
  • deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid
  • deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling 
Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe saken inn for nemnda. Saken fremmes skriftlig. Nemnda begrunner vedtakene sine.
 
Frister
Fristen for å bringe en tvist inn for nemnda varierer noe etter hva saken gjelder. For de fleste sakene er fristen 4 uker etter at arbeidsgiver har avslått arbeidstakers krav, med unntak av tvister om rett til permisjon. Her gjelder følgende frister:
  • Utdanningspermisjon: Så snart som mulig og senest 4 uker etter at arbeidsgivers svarfrist er gått ut.
  • Andre permisjoner: Så snart som mulig og senest før full eller delvis permisjon starter. 
I saker som gjelder delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6 kan saken behandles selv om arbeidstaker oversitter fristen, hvis det er fødsel eller omsorgsovertakelse som er årsaken, og tvistesaken blir bragt inn for nemnda snarest mulig etterpå.
 
Fristen for å bringe saken inn for domstolene er 8 uker fra nemnda fattet sitt vedtak.
 
Slik blir nemnda sammensatt
I den enkelte sak settes nemnda normalt med 3 faste medlemmer: Leder eller en av nestlederne, ett medlem oppnevnt etter forslag fra arbeidstaker, og ett medlem etter forslag fra arbeidsgiver. Nemnda skal utvides med 2 ekstra bransjemedlemmer, hvis ett av nemndas faste medlemmer krever det for å få saken best mulig belyst. Bransjemedlemmene er ikke representanter for partene i saken.