Rett til ammefri

Når småbarnsforeldre deler foreldrepermisjonen mellom seg, fører det til at mor i mange tilfeller går tilbake til arbeidslivet mens det fortsatt er naturlig å amme. Noen mødre ønsker også å amme barnet ut over ett år. Hvilken rett har mor til fri for å amme?

 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-8 at en kvinne som ammer kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid.

Bestemmelsen er en rettighetsbestemmelse for kvinner som ammer, og verner mot diskriminering. Videre gjelder bestemmelsen alle kvinnelige arbeidstakere uavhengig av tilsettingsform.

 
Arbeidsmiljøloven § 12-8 forplikter arbeidsgiver til å legge arbeidet til rette slik at en kvinne som ammer skal få den tiden hun trenger til å fortsette med ammingen etter at hun har gjenopptatt arbeidet. Det er barnets behov og kvinnens mulighet til å regulere ammingen som avgjør hvor mye tid som går med til amming, og når den skal foregå. Det følger av forarbeidene til loven. Det er opp til kvinnen hvordan tiden skal fordeles, og hun har ingen plikt til å ta igjen den fritiden hun får. Enten kan hun begynne på jobb senere og gå hjem tidligere, eller hun kan reise hjem og amme barnet i løpet av dagen. Et annet alternativ er å amme på arbeidsstedet hvis hun får barnet brakt til seg.
 
Det antall timer mor er på jobb per dag avgjør om hun har rett til fri, men det er ikke avhengig av at hun har full stilling. Jobber hun full tid to dager i uken, har hun rett til ammefri per dag begge dager. Enkelte tariffavtaler har egne regler, og det er derfor viktig å sjekke hvilke rettigheter som fremkommer der.

Pumping av morsmelk gjennom arbeidsdagen for å opprettholde ammingen må likestilles med det å amme barnet. Også nødvendig reisetid for å komme til barnet må omfattes av retten til ammefri.

 
Lønnskompensasjon
Arbeidsmiljøloven § 12-8 gir rett til lønn i inntil 1 time i barnets første leveår, når mor har en arbeidsdag på 7 timer eller mer. Det er en forutsetning at tiden som settes av, brukes til amming. Har ikke mor behov for å bruke en hel time, har hun ikke rett på mer enn det som er nødvendig.

Hvor mye tid har man behov for til amming?
Arbeidsmiljøloven § 12-8 setter ingen øvre grense for barnets alder, men ammefri med lønn gjelder kun i barnets første leveår. Arbeidsgiver kan be om bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon, for eksempel helsestasjon, på om kvinnen faktisk ammer barnet, og hvor mye tid som går med til det.

Delvis permisjon

I noen tilfeller velger arbeidstaker å forlenge foreldrepermisjonen ved å avvikle den som delvis permisjon. Departementet har uttalt at lov/avtaleverket ikke uten videre kan praktiseres slik at man først avtaler en delvis permisjon, og deretter krever ytterligere nedkorting av arbeidstiden etter bestemmelsene om amming.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.