Slik er reglene for korona-relatert sykefravær

Når sykefraværet er korona-relatert, refunderer NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær. De ekstraordinære reglene om egenmelding opphørte 1. juni 2020.

Reglene følger av Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Hva er korona-relatert fravær?
Korona-relatert fravær handler om at arbeidstaker må være borte fra jobb på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, for eksempel fordi arbeidstaker er pålagt karantene av offentlige myndigheter. Sykefravær som følge av vaksine for covid-19 anses også som koronarelatert fravær.

Kan ikke kreve slik informasjon fra arbeidstaker
For at arbeidsgiver skal få refusjon fra NAV, må arbeidstakeren opplyse om at fraværet skyldes covid-19-pandemien, enten i egenmelding eller ved sykmelding. Men slik informasjon er i utgangspunktet taushetsbelagt, og arbeidsgiver kan dermed ikke kreve å få slik informasjon fra arbeidstakeren.

Dette dekker NAV
Ved korona-relatert fravær dekker NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær.
Arbeidsgiver skal likevel betale ut sykepenger til arbeidstaker for hele perioden, men kan altså søke NAV om refusjon fra og med 4. dag. Bestemmelsen står i § 3-2 i den midlertidige forskriften. 

Ikke rett til sykepenger når kan jobbe
Folketrygdloven § 8-4 3. ledd bokstav f gir rett til sykepenger på grunn av smittefare når arbeidstakeren er pålagt karantene av myndighetene, hvis det fører til at arbeidstaker må være borte fra arbeidet. Retten til sykepenger gjelder tilsvarende når arbeidstaker må være borte fra jobb på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, ifølge § 3-1 i den midlertidige forskriften. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.
Retten til sykepenger gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Det betyr at en arbeidstaker som likevel kan jobbe fra hjemmekontor eller via andre løsninger, ikke har rett til sykepenger.
Pasienter i risikogruppen har ikke automatisk rett til sykepenger, men oppfordres av NAV til å ta kontakt med arbeidsgiveren for å finne løsninger.