Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Arbeidsavklaringspenger ved delvis nedsatt arbeidsevne

100 %  arbeidsavklaringspenger gis til den som har tapt hele arbeidsevnen.
 
Reduserte arbeidsavklaringspenger kan gis til den som har redusert arbeidsevnen med minst 40 %. Det til tross for kravet i folketrygdloven § 11-5 om at arbeidsevnen må være redusert med minst halvparten.
 
Hvordan beregnes den reduserte ytelsen ved samtidig arbeid?
Beregningen skal ta utgangspunkt i forholdet mellom en normal arbeidstid som er 75 timer per meldeperiode (2 x 37,5 timer per uke), og faktisk arbeidet tid i meldeperioden. Arbeidsavklaringspengene reduseres så etter hvor mye arbeidet utgjør av normalarbeidstiden.
 
Har et medlem en gjenværende inntektsevne som det kan forventes at medlemmet utnytter men som ikke utnyttes fullt ut, skal arbeidsavklaringspengene reduseres i forhold til de timene vedkommende kunne vært i arbeid.
Ytelsen reduseres ikke når det er gjennomføringen av et arbeidsrettet tiltak som hindrer utnyttelsen av den gjenværende arbeidsevnen. Den som har redusert arbeidsevnen med 50 % men deltar på tiltak på full tid, skal likevel kunne få full ytelse. 
Den som er nær ved å komme i fullt arbeid og jobber inntil 80 %, kan motta arbeidsavklaringspenger i inntil 12 måneder.
 
Når arbeidet er lønnet spesielt lavt
I enkelte tilfeller arbeider stønadsmottakeren i godkjente arbeidsrettede tiltak hvor lønnen ikke er basert på vanlige prinsipper for avlønning. Tjener vedkommende da ett grunnbeløp eller mindre, kan arbeidsavklaringspengene reduseres med et lavere timetall enn det vedkommende faktisk arbeider. Reduksjonen vil i slike tilfeller skje på grunnlag av produktiv arbeidstid, og ikke på grunnlag av faktisk arbeidet tid.