Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Størrelsen på arbeidsavklaringspengene

Arbeidsavklaringspenger ytes med 66 prosent av grunnlaget. Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet
 
Barnetillegg
Den som forsørger egne barn eller fosterbarn har rett på barnetillegg. Arbeidsavklaringspenger inkludert barnetillegg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av grunnlaget for arbeidsavklaringspengene. Mottar begge foreldre arbeidsavklaringspenger, kan begge få barnetillegg.
Minsteytelse til unge uføre
Får et medlem arbeidsevnen nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet. Det gjelder selv om medlemmet har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, når kravet settes fram før medlemmet fyller 36 år.
 
Minsteytelsen kan tidligst gis fra og med den dagen medlemmet fyller 20 år.