Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Arbeidsavklaringspenger ved yrkesskade

Et medlem som har fått arbeidsevnen nedsatt på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom kan få arbeidsavklaringspenger selv om vilkåret om forutgående medlemskap ikke er oppfylt, når arbeidsevnen er redusert ned til 30 prosent.
 
Når den delen av nedsatt arbeidsevne som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom beregnes, skal ikke beregningsgrunnlaget settes lavere enn antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet, justert i samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til søknadstidspunktet.
 
Er den nedsatte arbeidsevnen som ikke skyldes yrkesskade eller yrkessykdom på under 30 prosent, beregnes hele ytelsen etter særreglene.