Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Meldeplikten

Alle som mottar folketrygdytelser har en alminnelig plikt til å melde fra om forhold som kan være avgjørende for retten til ytelse eller størrelsen på den, ifølge folketrygdloven §§ 21-3 og 21-6.
 
Den som får arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader må i tillegg sende meldekort til NAV hver 14. dag.

 

Fritak fra meldeplikten
NAV kan frita fra meldeplikten helt eller delvis, hvis det vil være unødig tyngende å overholde den. Slikt fritak kan også innvilges tilbake i tid, hvis det viser seg i ettertid at mottakeren skulle vært fritatt fra meldeplikt for kortere eller lengre perioder.