Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til måten egenmelding gis på

 

Koronasituasjonen – ekstraordinære tiltak

  • Skyldes sykefraværet covid-19-pandemien, må arbeidstaker opplyse om det i egenmeldingen, eller ved legeerklæring. Dette for at arbeidsgiver skal kunne kreve eventuell refusjon fra NAV.
  • Egenmelding kan brukes for opptil 16 kalenderdager, regnet fra første fraværsdag.
  • Arbeidstaker har rett til å bruke egenmelding etter å ha jobbet hos arbeidsgiveren i 4 uker.
Når sykefraværet skyldes covid-19-pandemien:
  • De første 3 dagene dekker arbeidsgiver sykepengene.
  • For perioden 4. til 16. dag utbetaler arbeidsgiver sykepengene, og får beløpet refundert fra NAV.
 

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.

 
Egenmelding kan gis både skriftlig og muntlig, over telefon eller på annen måte som er praktisk for den syke. Arbeidsgiver skal uansett varsles om fraværet første hele fraværsdag. Det er arbeidstaker selv som har ansvar for at meldingen kommer fram til arbeidsgiver, uansett hvilken måte egenmeldingen er gitt på. Det er også arbeidstakers ansvar at egenmeldingen kommer fram til rett person hos arbeidsgiver.

At egenmeldingen må være kommet fram til arbeidsgiver innebærer for eksempel at det ikke er tilstrekkelig at den postlegges første fraværsdag.

Melder ikke arbeidstaker fra, faller i utgangspunktet retten til sykepenger bort og inntrer først fra den dagen meldingen blir gitt. Det gjelder også om arbeidsuførheten senere blir bekreftet med sykmelding fra lege. Har det i realiteten vært umulig eller svært vanskelig å få oversendt meldingen, kan unntak likevel tenkes.

Arbeidsgiver kan kreve skriftlig erklæring
Etter at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet, kan arbeidsgiver kreve en skriftlig erklæring om at fraværet skyldtes sykdom.

Verdt å vite

Når egenmeldingen blir etterfulgt av sykmelding fra lege, vil likevel egenmeldingsdagene anses som oppbrukt.