Tema

Sykdom

Relaterte emner

Generelle vilkår for rett til uføretrygd

For å ha rett på uføretrygd må flere vilkår være oppfylt.
 
Medlem i folketrygden 3 siste år
Personen må ha vært medlem av folketrygden de 3 siste årene før uføretidspunktet. Det er gjort unntak fra treårskravet for flyktninger som er medlem i folketrygden, og for yrkesskadede.

For den som har vært medlem av folketrygden det siste året før kravet blir satt frem, gjelder ikke treårskravet hvis vedkommende

  • ble ufør før fylte 26 år og da var medlem av folketrygden
  • etter fylte 16 år har vært medlem i folketrygden med unntak av maksimum 5 år

Fortsatt medlemskap
Personen må fortsatt være medlem av folketrygden.

Bodd minst 20 år i Norge
Den som ikke er medlem i folketrygden får likevel uføretrygd etter minst 20 års samlet botid i landet. At man er medlem av folketrygden betyr etter denne bestemmelsen at man er medlem av folketrygdens pensjonsdel. 

Ved mindre enn 20 års botid gjelder egne beregningsregler. Til den som har mindre enn 20 års botid, ytes det uføretrygd på grunnlag av pensjonsgivende inntekt, men slik at år før uføretidspunktet da vedkommende ikke har hatt pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet, ikke regnes som trygdetid ved beregning av ytelsen.

Har en person fått uføretrygd etter reglene om unntak fra vilkårene om forutgående medlemskap på tre år, kan uføretrygden kun opprettholdes så lenge han eller hun er fullt medlem av folketrygden. Det samme gjelder personer som har fått beregnet uføretrygd etter særreglene for unge uføre.
 
Alder
Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende er mellom 18 og 67 år.

Settes krav om uføretrygd frem etter at medlemmet har fylt 62 år, er det et vilkår at medlemmet hadde en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G i året før uføretidspunktet eller minst 3 G i løpet av de tre siste årene før dette tidspunktet.
 
Er den uføre under 18 år, gis det ikke uføretrygd. I stedet kan det gis hjelpestønad til tilsyn og pleie.
 
Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomgått
Vedkommende må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen eller arbeidsevnen.

Når det vurderes om behandling eller arbeidsrettede tiltak er hensiktsmessig, skal det legges vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om personen kan få arbeid hvis han pendler eller flytter.

Krav om at uførheten må skyldes sykdom, skade eller lyte
Det er et grunnvilkår at nedsatt ervervsevne skyldes sykdom, skade eller lyte (alvorlig psykisk utviklingshemming eller medfødte misdannelser).

Hva som er sykdom som gir rett til uføretrygd og hva som ikke er sykdom, kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille fra hverandre. Spesielt vanskelig er det å skille mellom psykiske problemer på den ene siden og sosiale problemer på den andre siden. I tillegg oppstår det vansker med tilstander som alkoholisme, narkomani, psykopati og andre alvorlige atferdsforstyrrelser.

Gjennom blant annet trygderettens kjennelser er det trukket opp retningslinjer for hva som godtas som sykdom. Her skal kort skisseres noen:

  • Nevroser likestilles i dag med sykdom.
  • Psykopati (vanlig avvik i personligheten) godtas i enkelte tilfeller som sykdom, i andre ikke.
  • Alkoholisme kan godtas som sykdom.
  • Narkomani i seg selv gir ikke rett til uføretrygd. Men som oftest vil en narkoman lide av andre sykdommer og dermed likevel kunne ha rett til uføretrygd.
  • Alderssvekkelse regnes ikke som sykdom.
  • Det samme gjelder sosiale problemer. Men her er overgangen til psykiske problemer som regnes som sykdom kort.

Krav om nedsatt inntektsevne. Uføregrad
Inntektsevnen må være nedsatt med minst halvparten. For personer som mottar arbeidsavklaringspenger når krav om uføretrygd settes fram, er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent.

Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt skal inntektsmulighetene i ethvert arbeid personen nå kan utføre, sammenlignes med inntektsmulighetene han eller hun hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppsto. Når inntektsmulighetene vurderes skal det legges vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om det er mulig å få arbeid ved å pendle eller flytte.