Tema

Sykdom

Relaterte emner

Gradert uføretrygd

For å få hel uføretrygd må trygdemottaker være 100 % ervervsmessig ufør.

Er arbeidsevnen bare delvis nedsatt, skal uføretrygden tilsvare graden av nedsatt ervervsevne. Er ervervsevnen for eksempel 60 % nedsatt, skal uføretrygden utgjøre 60 % av hel uføretrygd.

Det ytes ikke uføretrygd ved lavere uføregrad enn 50 %. Skyldes uførheten yrkesskade, kan uføretrygd likevel gis helt ned til 30 %.

Ektefelletillegg og barnetillegg graderes ikke.