Tema

Sykdom

Relaterte emner

Revurdering av uføregraden

Som uføretrygdet er det mulig å ha større inntekt enn det uføregraden tilsier uten at det påvirker uføregraden. I tillegg til forventet inntekt etter uførhet kan den trygdede tjene inntil 0,4 G uten at det påvirker beregningen av uføretrygden. Inntekt ut over beløpsgrensen fører til en individuelt fastsatt reduksjon av uføretrygden, men ikke mer enn at det lønner seg å jobbe.
 
Den uføretrygdede skal opplyse om forventet pensjonsgivende inntekt og om endringer i faktisk inntekt. Er det betalt ut for lite eller for mye, skal det foretas et etteroppgjør.
 
Utgjør den pensjonsgivende inntekten mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet, skal det ikke utbetales uføretrygd. Faller uføretrygden bort som følge av at inntektsgrensen er passert, beholder en uføregraden som en «hvilende» rett i inntil 5 år hvis arbeidsforsøket ikke lykkes.