Arbeidsgivers plikt til å ha oversikt over arbeidstiden

Må arbeidsgiver ha en fullstendig oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet, og hvilket system kreves i så fall? Vi ser nærmere på arbeidsmiljølovens regler for oversikt over arbeidstiden.  


Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre full trygghet for arbeidstakerne. I tillegg til fokus både på det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, inneholder loven en egen bestemmelse om forsvarlig arbeidstidsordning.  
 
Oversikt over arbeidstiden
Arbeidsmiljøloven § 10-7 stiller krav om at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og for arbeidstakernes tillitsvalgte.
Loven krever med andre ord at arbeidsgiver skal ha oversikt over hvor mye den enkelte har arbeidet, enten det gjelder avtalt arbeidstid, merarbeid eller overtid. 
Det framgår av forarbeidene at formålet med bestemmelsen dels er at virksomheten selv skal ha nødvendig oversikt over arbeidstiden, dels at tilsynsmyndigheten skal kunne kontrollere at bestemmelsene overholdes.
 
Hva slags system kreves?
Ansvaret for arbeidstidsoversikten ligger på arbeidsgiver, og det er også opp til arbeidsgiver å avgjøre hva slags system som brukes for arbeidstidsregistrering. Poenget er at den skal være slik at den tilfredsstiller lovens krav om oversikt over arbeidstiden.
 
For arbeidstakere som har timelønn vil timelister gjerne brukes som grunnlag. Utfordringene er imidlertid større overfor arbeidstakere med fastlønnsavtaler der overtiden er inkludert i lønna. Lovens krav om oversikt over arbeidstiden gjelder imidlertid like fullt for dem, og det vil være opp til arbeidsgiver å sørge for gode systemer for dette.
Kommer Arbeidstilsynet på tilsyn, vil de kunne kreve å få framlagt dokumentasjon som viser at arbeidsgiver har oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Det er også Arbeidstilsynet som gir eventuelle pålegg og treffer vedtak for gjennomføringen av lovens krav.
 
Poenget med bestemmelsene er at arbeidstakerne skal beskyttes mot å jobbe så mye at det går ut over helse og sikkerhet. Virksomheten skal ha systemer som gjør det mulig å ha slik oversikt.
 
Ledende eller særlig uavhengig stilling
Vær oppmerksom på at arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser etter § 10-12 fordi de har en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra bestemmelsen om oversikt over arbeidstiden i § 10-7.
 
Den generelle regelen i § 10-2 (1) om at arbeidstidsordningen skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, gjelder imidlertid også for dem. Det vil da være opp til den enkelte virksomhet å etablere systemer som gjør det mulig å ivareta og følge opp ansvaret også overfor arbeidstakere som har en ledende eller særlig uavhengig stilling.