Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykdom

ph_helse_sykdom 
Er arbeidstaker syk ut over egenmeldingsdagene, må lege eller annen behandler med rett til å sykmelde vurdere om sykmelding er nødvendig.
 
Ved sykdom yter NAV sykepenger som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Arbeidsgiver dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Når en arbeidstaker har oppnådd såkalt ”maksdato” for sykepenger og fortsatt er arbeidsufør, er det viktig å kartlegge om andre typer stønader fra folketrygden kan være aktuelle.

 
Man kan også ha krav på permisjon og stønad når barn eller andre familiemedlemmer er syke.

 

Når sykefraværet skyldes pandemien

  • Skyldes sykefraværet covid-19-pandemien, må arbeidstaker opplyse om det i egenmeldingen, eller ved legeerklæring, for at arbeidsgiver skal kunne kreve eventuell refusjon fra NAV.
  • De første 3 dagene dekker arbeidsgiver sykepengene.
  • For perioden 4. til 16. dag utbetaler arbeidsgiver sykepengene, og får beløpet refundert fra NAV.
  • Arbeidstaker som får karanteneplikt etter å ha brutt nasjonale myndigheters reiseråd, kan nektes sykepenger.