Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykdom

ph_helse_sykdom 
Er arbeidstaker syk ut over egenmeldingsdagene, må lege eller annen behandler med rett til å sykmelde vurdere om sykmelding er nødvendig.
 
Ved sykdom yter NAV sykepenger som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Arbeidsgiver dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Når en arbeidstaker har oppnådd såkalt ”maksdato” for sykepenger og fortsatt er arbeidsufør, er det viktig å kartlegge om andre typer stønader fra folketrygden kan være aktuelle.

 
Man kan også ha krav på permisjon og stønad når barn eller andre familiemedlemmer er syke.