Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Fordeling av stønadsdager når foreldrene ikke bor sammen

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • I 2021 gis det rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som normalt for et kalenderår.
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger hvis barnet er i karantene, og når skolen eller barnehagen er helt eller delvis stengt på grunn av pandemien. Er vedtaket om å stenge tatt lokalt, må arbeidstaker levere skriftlig bekreftelse fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. 
 

Når mor og far er skilt eller separert, og deler den daglige omsorgen likt, har hver av dem rett på 10/15 dager med omsorgspenger. Det gjelder selv om mor, far eller begge inngår nytt samboerforhold eller gifter seg.
 

Foreldre med samværsrett
Har en av foreldrene den daglige omsorgen for barnet mens den andre har samværsrett, kan dagene med omsorgspenger fordeles mellom mor og far ut fra samværsavtalen de har inngått. NAV må da få en skriftlig erklæring om omsorgsfordelingen i samværsavtalen for at kravet skal anses dokumentert. NAV utsteder en erklæring til arbeidsgiver om fordelingen.

Hvis den av foreldrene som har samværsrett ikke ønsker eller har mulighet til å ha omsorg for barnet under sykdom, har den med daglig omsorg for barnet rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger. Det vil si 20 (ved 1-2 barn) eller 30 (ved 3 eller flere barn).

Foreldrene bestemmer med andre ord selv om de ønsker å benytte seg av ordningen.

Alene om omsorgen
Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett på dobbelt så mange dager med omsorgspenger (20 eller 30).

Arbeidstaker regnes for å være alene om omsorgen også etter å ha fått barn med ny ektefelle, samboer eller partner.
Inntil 10 dager kan overføres til ny ektefelle, eller til samboer når samboerskapet har vart i minst 12 måneder.