Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Fordeling av stønadsdager når foreldrene ikke bor sammen

Når mor og far er skilt eller separert, og deler den daglige omsorgen likt, har hver av dem rett på 10/15 dager med omsorgspenger. Det gjelder selv om mor, far eller begge inngår nytt samboerforhold eller gifter seg.
 

Foreldre med samværsrett
Har en av foreldrene den daglige omsorgen for barnet mens den andre har samværsrett, kan dagene med omsorgspenger fordeles mellom mor og far ut fra samværsavtalen de har inngått. NAV må da få en skriftlig erklæring om omsorgsfordelingen i samværsavtalen for at kravet skal anses dokumentert. NAV utsteder en erklæring til arbeidsgiver om fordelingen.

Hvis den av foreldrene som har samværsrett ikke ønsker eller har mulighet til å ha omsorg for barnet under sykdom, har den med daglig omsorg for barnet rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger. Det vil si 20 (ved 1-2 barn) eller 30 (ved 3 eller flere barn).

Foreldrene bestemmer med andre ord selv om de ønsker å benytte seg av ordningen.

Alene om omsorgen
Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett på dobbelt så mange dager med omsorgspenger (20 eller 30).

Utgangspunktet er at man er alene om omsorgen når man varig har klart mer av den daglige omsorgen enn den andre av foreldrene.

Man anses fortsatt som alene om omsorgen selv om man gifter seg eller inngår nytt samboerforhold.
Det er adgang til å overføre inntil 10 dager til ny ektefelle/samboer. Samboere må ha bodd sammen i 12 måneder. Partnerskap likestilles med ekteskap. NAV må få skriftlig melding om at det er ønskelig med slik overføring.

Får den som er alene om omsorgen felles barn med sin nye samboer/ektefelle, vil vedkommende ikke lenger anses for å være alene om omsorgen. I en slik situasjon vil de to ha rett på 10/15 dager med omsorgspenger hver.