Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Pleiepenger ved pleie av nærstående i livets sluttfase

Arbeidstakere som pleier nærstående som er døende i hjemmet har rett til pleiepenger under fravær fra arbeidet. Pleiepenger kan gis i inntil 60 dager for hver pasient.

Pleiepenger gis når pleien ytes i hjemmet til den pleietrengende, eller i hjemmet til den som utøver pleien.

Hvem regnes som nærstående?

Som nærstående regnes en videre krets personer enn barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, ektefelle og samboer. Selv om de fleste som pleier døende personer er i nær familie, vil mange kunne ha knyttet til seg andre omsorgspersoner som det er mer eller like naturlig å få hjelp fra som familiemedlemmer. Det må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som kan regnes som nærstående. Det skal sikre at personer som ikke har nær familie får samme mulighet som andre til å dø utenfor sykehus eller hospits.

Kravet må dokumenteres
Krav om pleiepenger settes fram overfor NAV. Søker må legge fram legeerklæring fra den helseinstitusjonen eller den legen som har behandlet pasienten.