Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Kurs/opplæring i helseinstitusjon

Arbeidstaker som har omsorg for kronisk syke, langvarig syke eller funksjonshemmede barn har rett til permisjon for å delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.
Det gjelder også når arbeidstaker har omsorgen for hørselshemmede og synshemmede barn og må delta på godkjente tilpasningskurs.

Hva menes med langvarig sykdom?

Med langvarig sykdom menes her sykdom av minst ett års varighet, og det må være snakk om samme sykdomstilfelle. Må arbeidstaker delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av barnet, gjelder ingen begrensning i antall dager man kan få permisjon etter arbeidsmiljølovens regler.
 
Det gis kompensasjon fra folketrygden ved slik permisjon.