Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon når barnet er innlagt eller alvorlig sykt

Arbeidstaker har rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9 4. ledd hvis barnet
  • er innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved institusjonen
  • er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie
  • har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade
Aldersgrense
Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.
Arbeidstaker som har omsorg for psykisk utviklingshemmet barn har rett til tilsvarende permisjon, uten hensyn til aldersgrensen på 18 år.

Pleiepenger gir rett til permisjon
Arbeidstaker har alltid rett til permisjon når han eller hun mottar omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden.