Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Antall dager med omsorgspenger

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • 1. juli 2020 starter ny telling av antall omsorgsdager. Fra og med denne datoen har arbeidstaker rett til normalt antall omsorgsdager, uavhengig av hvor mange dager som ble brukt før i år.
  • I første halvår ble omsorgsdagene doblet for alle foreldre. Dager som ikke er brukt opp før 1. juli, faller bort.
  • Arbeidsgiver skal dekke lønn for de 10 første omsorgsdagene i 2020.
  • For resten av stønadsdagene forskutterer arbeidsgiver omsorgspengene, og søker NAV om refusjon.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. Rett til omsorgspenger på slikt grunnlag gjelder ut 2020.
Arbeidstaker har rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger et visst antall dager når barn under 12 år blir syke.

Når to har omsorg for barnet, har hver av dem slike rettigheter. En enslig forsørger har rett til omsorgspermisjon i dobbelt så mange dager.

 

  Arbeidstaker Enslig forsørger
1 eller 2 barn (inntil barnet er 12 år) 10 dager 20 dager
3 eller flere barn (inntil barnet er 12 år) 15 dager 30 dager
Tillegg for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet
barn (inntil barnet er 18 år)
+ 10 dager + 20 dager

 

Den enkelte arbeidstaker har rett til omsorgspenger med inntil 10 dager per kalenderår når han har omsorg for ett eller to barn under 12 år.
Har arbeidstaker omsorg for flere enn to barn under 12 år, forlenges retten til omsorgspenger til inntil 15 dager per kalenderår.

Når barnet er funksjonshemmet eller kronisk sykt
Har arbeidstaker omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, ytes omsorgspenger som ovenfor. I tillegg gis det 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. For å få utvidet rett til omsorgspenger på slikt grunnlag må saken legges fram for NAV til forhåndsgodkjennelse.

Alene om omsorgen
En arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett til inntil 20 dager med omsorgspenger per kalenderår for ett eller to barn under 12 år, og inntil 30 dager for flere enn to barn.

Er arbeidstaker alene om omsorgen for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn kan han ta permisjon med rett til omsorgspenger i dobbelt så mange dager som han ellers ville hatt per kalenderår. Slik utvidet rett til omsorgspenger må alltid godkjennes av NAV på forhånd.