Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykt barn eller familiemedlem

 
Når barn eller barnepasser er syke, har arbeidstaker krav på omsorgspermisjon, og har normalt rett til å bruke egenmelding i slike tilfeller.
 
Arbeidstaker har på visse vilkår krav på omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom. Hvor mange dager med omsorgspenger varierer etter antall barn, og dobles for den som er alene om omsorgen. 
 
Pleiepenger kan gis når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie i en noe lengre periode, enten fordi barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller behandles poliklinisk på sykehus. Arbeidstaker vil også kunne ha rett på pleiepenger ved omsorg for barn med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Det samme gjelder når man pleier en nærstående i hjemmet i livets sluttfase.
 
Opplæringspenger kan gis til den eller de som har omsorgen for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn, som har behov for å delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • I 2021 gis det rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som arbeidstaker normalt har rett til for et kalenderår.
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen er helt eller delvis stengt på grunn av pandemien. Fram til 1. november 2021 gjelder det selv om årskvoten er brukt opp. Er vedtaket om å stenge tatt lokalt, må arbeidstaker levere skriftlig bekreftelse fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. Fram til 1. november 2021 gjelder det selv om årskvoten er brukt opp.
  • Arbeidsgiver kan få refundert utgifter til omsorgspenger etter reglene i § 4-4 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.