Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Tilretteleggingsplikt når arbeidstaker har redusert arbeidsevne

Har en arbeidstaker fått arbeidsevnen midlertidig eller varig redusert som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, sette i verk nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne få eller beholde et passende arbeid. 
 
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er ikke avhengig av om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, eller om arbeidsuførheten er kortvarig eller langvarig. Plikten gjelder uavhengig av arbeidstakers alder, stillingsgrad og lignende. 
 
Tilretteleggingen skal gjennomføres slik at arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne så langt det er mulig får fortsette i sin nåværende stilling. Om nødvendig skal arbeidet tilrettelegges ved særskilte tiltak, endringer i tekniske innretninger, arbeidsrettede tiltak og lignende, med utgangspunkt i arbeidstakers funksjonsevne og de mulighetene som finnes på arbeidsplassen. Gjennom tilrettelegging skal arbeidstaker få meningsfylte arbeidsoppgaver med rimelig mulighet for fortsatt personlig utvikling.
 
Er det ikke mulig å tilrettelegge slik at arbeidstaker kan fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering til annet arbeid. Er eller blir det ledig en passende stilling i virksomheten, skal den tilbys arbeidstakeren, hvis han eller hun ellers er skikket for stillingen.

Arbeidsgiver må kunne søke sakkyndig bistand hos lege / sykmeldende behandler. Sistnevnte skal i samarbeid med arbeidstaker vurdere arbeidstakers funksjonsevne i forbindelse med sykmeldingen. Også NAV kan være en viktig samarbeidspartner når partene skal finne den mest hensiktsmessige løsningen.

Det er en forutsetning at arbeidstaker medvirker og opplyser om funksjonsevnen sin, for at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sin plikt til individuell tilrettelegging av arbeidet. I arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav f blir det presisert at arbeidstaker som er helt eller delvis sykmeldt plikter å medvirke når oppfølgingsplanen utarbeides og gjennomføres. Fokus skal her rettes mot funksjonsevne og ikke mot medisinsk diagnose.

Er det nødvendig å overføre arbeidstakeren til annet arbeid, skal arbeidstaker tas med på råd før saken avgjøres, sammen med en tillitsvalgt.