Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Generelt om IA-avtalen

Ordningen med IA-virksomheter har opphørt. Virksomhetene inngår ikke lenger samarbeidsavtale med NAV som gjør dem til IA-virksomheter.

IA-avtalen
Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet inngår fortsatt intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Nåværende IA-avtale gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2024.

Utvidet rett til egenmelding
Utvidet rett til egenmelding er ikke lenger en del av IA. Det er presisert i folketrygdloven § 8-24 at arbeidsgiver kan gi rett til å bruke egenmelding ut over tre kalenderdager. Samtidig er det innført en plikt for alle arbeidsgivere til å drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal innføre utvidet rett til egenmelding.

Målet med intensjonsavtalen er at

  • sykefraværet skal ned 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan virksomheter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det skal være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV Arbeidslivssenter yter bistand.

I tillegg til generelle virkemidler og tiltak som skal gjelde for hele arbeidslivet, skal det etableres bransjeprogram i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å prioritere innsatsen for å støtte opp under målene for IA-avtalen.

Regjeringen forplikter seg til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene er enige om det.