Må drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte

Arbeidsgiver må drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal innføre utvidet rett til egenmelding ved arbeidstakers egen sykdom. Bestemmelsen ble tatt inn i folketrygdloven 1. juli 2019.

Utvidet rett til egenmelding var i mange år en del av IA-avtalen, men ble ikke videreført i ny avtale som ble undertegnet ved årsskiftet. Nå presiserer folketrygdloven § 8-24 at arbeidsgiver kan gi rett til å bruke egenmelding ut over tre kalenderdager, så lenge man er innenfor arbeidsgiverperioden. Men denne muligheten er ikke ny. Det nye nå er plikten til å drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal gi en slik utvidet egenmeldingsrett.

Hvor omfattende er drøftingsplikten?
Med tillitsvalgte menes representanter for de ansatte som er valgt eller utpekt.
Hvor omfattende drøftingene er og hvordan drøftingene skal gjennomføres må ifølge forarbeidene vurderes konkret i lys av størrelsen på virksomheten og antall arbeidstakere.
Om også virksomheter som allerede praktiserer utvidet rett til egenmelding må drøfte spørsmålet med de tillitsvalgte, sier ikke forarbeidene noe om. Når verken lovtekst eller forarbeider unntar noen fra drøftingsplikten, taler det for at alle virksomheter nå må gjennomføre slike drøftelser, også de som allerede praktiserer en eller annen form for utvidet rett til egenmelding.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tidligere personalmelding anbefalt statlige virksomheter å videreføre retten til utvidet egenmelding fram til 28. februar 2019. Det skulle gi partene lokalt tid til å drøfte utvidet rett til egenmelding som ett av tiltakene i det systematiske sykefraværsarbeidet.

Har lenge kunnet godta mer
Folketrygdlovens bestemmelse om at arbeidstaker kan bruke egenmelding for opptil tre kalenderdager om gangen, er minimumsrettigheter. Det er ikke noe nytt at arbeidsgiver kan godta egenmelding som dokumentasjon på arbeidstakers sykdom for langt flere dager, vel og merke innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager. Muligheten fulgte tidligere av ordlyden i § 8-24 om at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra fjerde dag. Arbeidsgiver var altså ikke forpliktet til å kreve slik dokumentasjon fra lege i den perioden arbeidsgiver selv bekoster sykepengene.

Foreslått i ny IA-avtale
Lovforslaget ble ikke sendt på høring før det ble lagt fram for Stortinget. Det ble begrunnet med at det delvis presiserer gjeldende rett, og med at forslaget ble forhandlet fram av partene i IA-avtalen som gjelder fra 1. januar 2019.
En del tidligere IA-virksomheter har valgt å fortsette med den egenmeldingsordningen som fulgte av tidligere intensjonsavtale. Den ga rett til å bruke egenmelding for maksimalt 8 dager per sykefraværstilfelle, og i til sammen 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder, for eksempel for 24 enkeltdager.

Hvor mange egenmeldinger skal arbeidstaker kunne levere?
Bestemmelsen om drøftingsplikt er tatt inn i den paragrafen som regulerer hvor mange dager en enkelt egenmelding kan gjelde for. Men i drøftelsene må partene også ta stilling til hvor mange egenmeldinger arbeidstaker skal kunne levere i løpet av 12 måneder.
Den tidligere IA-ordningen ga mulighet til å bruke egenmelding for 24 enkeltdager. Siden man bruker opp en egenmelding også når den bare gjelder for en dag, betyr det at IA-ordningen ga rett til å bruke 24 egenmeldinger i løpet av 12 måneder. Velger man å bruke denne ordningen slik den er definert i tidligere intensjonsavtale, kan man altså ikke samtidig frata en arbeidstaker egenmeldingsretten fjerde gang han bruker egenmelding, basert på folketrygdlovens minimumsregler i § 8-27.