Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelse

 

En oppsigelse er en erklæring fra arbeidsgiver eller fra arbeidstaker om at arbeidsforholdet avsluttes.

Vilkår
Sier arbeidsgiver opp arbeidstaker, vil det enten være på grunn av virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. I alle tilfeller stilles det krav til at arbeidsgiver har en saklig grunn for å si opp medarbeideren.

Er årsaken til oppsigelsen driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, vil det ikke være saklig grunn til oppsigelse hvis arbeidsgiver har et annet passende arbeid å tilby arbeidstaker.
Arbeidsgiver må også foreta en interesseavveining i forbindelse med en oppsigelsessituasjon.

Arbeidstaker som sier opp sin stilling trenger ikke begrunne oppsigelsen. 

Formkrav
Oppsigelsen fra arbeidsgiver og arbeidstaker skal være skriftlig. I motsetning arbeidstaker, må arbeidsgiver forholde seg til formelle krav ved oppsigelse. Det stilles både krav til oppsigelsens innhold og hvordan oppsigelsesprosessen skal gjennomføres.

Oppsigelsesfrister
For at begge parter skal ha mulighet til å innrette seg etter oppsigelsen, skal det gå en viss tid fra motparten mottar oppsigelsen til arbeidsforholdet faktisk opphører. Hvis ikke noe annet er avtalt, skal oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven legges til grunn. 

Særlig vern
Arbeidstaker som er helt eller delvis arbeidsufør, har permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon, eller er i militærtjeneste, har et særlig vern mot oppsigelse. 

Konkurranseklausul 
Etter at arbeidsforholdet er avsluttet vil partene som utgangspunkt ikke ha noen forpliktelser overfor hverandre. Har arbeidsgiver og arbeidstaker inngått en avtale om konkurranse- eller kundeklausul, vil en slik avtale likevel begrense arbeidstakers handlingsrom etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Fortrinnsrett
Er arbeidstaker sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har arbeidstaker fortrinnsrett til en ledig stilling i virksomheten, hvis vilkårene for det er oppfylt.