Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Betydningen av advarsel

Bryter arbeidstaker sine plikter, står arbeidsgiver gjerne overfor en valg mellom å gi arbeidstaker en advarsel eller å si vedkommende opp.

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om advarsel, og stiller dermed ikke krav til at advarsel skal være gitt før en oppsigelse eller avskjed.
 

I en oppsigelses-/avskjedssituasjon kan det likevel ha betydning om arbeidstaker har fått en advarsel eller om det på annen måte har vært gitt klart uttrykk for hvilke konsekvenser et pliktbrudd kan få.

En advarsel kan være naturlig å benytte i en situasjon hvor arbeidsgiver ønsker å korrigere arbeidstakers atferd. Arbeidstaker får da mulighet til å innrette seg etter arbeidsgivers pålegg. Ved gjentatte brudd vil advarselen være verdifull som dokumentasjon ved en eventuell senere oppsigelse.

 

Verdt å vite fra rettspraksis (Adjunkt-dommen)

Betydning av advarsel: ” Ved vurderingen av om pliktbrudd fra arbeidstakerens side kan danne grunnlag for oppsigelse, vil det kunne være et moment om det er gitt advarsel, hvor det er blitt gjort klart at fortsatt pliktbrudd vil kunne medføre oppsigelse. Foruten at en advarsel vil sikre beviset for at det forhold advarselen gjelder, faktisk har funnet sted, og at bedriften har lagt vekt på forholdet, vil det at arbeidstakeren til tross for advarselen har handlet slik han har gjort, vise at arbeidstakeren ikke ønsker å innrette seg».