Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Brudd på lojalitetsplikt

Arbeidstaker skal opptre lojalt overfor arbeidsgiver. I dette ligger at arbeidstaker ikke skal utføre handlinger som kan være til skade for arbeidsgiver, videre at arbeidstaker fremmer arbeidsgivers interesser. Brudd på lojalitetsplikten kan være grunnlag for oppsigelse eller avskjed.
 
Lojalitetsplikten følger ikke av lov, men er et ulovfestet prinsipp. I Rt. 1990 s. 607 ble lojalitetsplikten formulert slik av Høyesterett: «Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig og ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i ansettelsesforhold
 
Illojal opptreden overfor kolleger eller kunder kan også være grunnlag for oppsigelse. 
 
Ett eksempel på illojal opptreden er hvis arbeidstaker går ut i media med nedsettende opplysninger om arbeidsgiver som er egnet til å skade virksomheten. Det er ikke et vilkår at opplysningene kan karakteriseres som ærekrenkende.
 

Sosiale medier

Lojalitetsplikten gjelder også når arbeidstaker omtaler arbeidsgiver på sosiale medier. Her kan det oppstå noen vanskelige grensetilfeller mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold.