Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Suspensjon

Suspensjon er et midlertidig tiltak, og innebærer at arbeidstaker stenges ute fra arbeidsplassen. Det er bare atferd som kan begrunne avskjed, som gir grunnlag for å suspendere.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan ha et beskyttelsesverdig behov for øyeblikkelig å kunne pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet midlertidig. Behovet oppstår gjerne der arbeidstaker er mistenkt for økonomiske eller andre misligheter i tjenesten, og hvor suspensjon kan være nødvendig for å hindre at arbeidstaker får anledning til å fortsette det mislige forholdet eller forspille bevis. Formålet er som oftest å få klarlagt om vedkommende har gjort det han eller hun mistenkes for.

To vilkår må være oppfylt for at arbeidstaker skal kunne suspenderes:
  • For det første må det være grunn til å anta at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan føre til avskjed. Eksempel på en lovlig grunn er mistanke om underslag eller tyveri. Her vil suspensjonen kunne begrunnes med bedriftens behov for å forhindre videre økonomiske tap og for å sikre bevis.
  • For det andre må virksomhetens behov tilsi at det er nødvendig med suspensjon. Hensynet til etterforskning og fare for at bevis forspilles, inngår i vurderingen av hvorvidt suspensjon anses nødvendig. Arbeidsgiver må vurdere om arbeidstakers interesser er rimelig ivaretatt. Er det kurant for arbeidsgiver å finne en annen og mindre drastisk løsning enn suspensjon, vil ikke nødvendighetskriteriet være oppfylt. Arbeidsgiver må vurdere mulige alternativer til suspensjon. Er det mulig å omplassere arbeidstaker midlertidig til en annen stilling eller andre arbeidsoppgaver, tilsier det at nødvendighetskriteriet ikke er oppfylt.
Arbeidsgiver må vurdere fortløpende om vilkårene for suspensjon er oppfylt. Blir det i suspensjonstiden klart at det ikke er grunnlag for avskjed, eller at virksomhetens behov ikke lenger gjør det påkrevd å holde arbeidstakeren borte fra stillingen, skal suspensjonen oppheves. Det betyr at arbeidstaker har rett til å gå tilbake til stillingen sin.